Bộ Sưu Tập Nova

–  600x600mm:    6661
–  800x800mm:    6741
–  600x1200mm:  2051

Đặc tính sản phẩm: