Bộ Sưu Tập Waterfall

  • 300x600mm: 3371, 3372, 3373, 3374
  • 600x600mm: 1655, 1656, 1657, 1658
  • 600x1200mm: 2025, 2026, 2027, 2028
Đặc tính sản phẩm: