Bộ Sưu Tập Jasper

–  600x1200mm:  2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Đặc tính sản phẩm: