Bộ Sưu Tập Godina

–  600x600mm:    6617
–  800x800mm:    6717
–  600x1200mm:  6867