Bộ Sưu Tập Andes

–  300x600mm:    6326, 6327, 6328, 6329, 6330
–  600x600mm:    6626, 6627, 6628, 6629, 6630
–  600x1200mm:  6876, 6877, 6878, 6879, 6880

Đặc tính sản phẩm: